top of page

שושנת רוחות - ארבע רוחות שמיים

משחק ים-יבשה להכיר את רוחות השמיים

  1. בחר שני חניכים והעמד אותם גב אל גב. בקש משני החניכים ללכת שמאלה ואחר-כך קדימה (כל חניך ילך לכיוון אחר). כעת החזר את החניכים לנקודת התחלה ובקש שילכו אחד ימינה ואחד שמאלה (כעת ילכו שני החניכים לאותו כיוון).
    שאל: כיצד יתכן הדבר שלמרות בקשתי ללכת לכיוונים נפרדים הם הלכו לאותו כיוון, ושביקשתי ללכת לאותו כיוון הם הלכו לכיוונים נפרדים?
    הסבר על המוחלטות של רוחות השמיים ועל ניתוקם מכיווני ימין ושמאל.
    מתח קו על הרצפה (ממזרח למערב) והעמד את כל החניכים בצד אחד של הקו. הסבר מהוא צפון ומהוא דרום. הנחה אותם לקפוץ מצד לצד ע"פ קריאה שלך לצפון או לדרום. נסה לבלבל, מי שמתבלבל ישב בצד עד לשלב הבא של הפעולה.
    מתח קו אנכי לקו הקיים (מצפון לדרום) והעמד את החניכים בצד אחד של הקו החדש. הסבר איזה מהצדדים הוא מזרח ואיזה מערב ולמה (היחס לצפון דרום). הנחה את החניכים לקפוץ מזרחה ומערבה ע"פ קריאה שלך, מי שנפסל… לספסל…

bottom of page