top of page

תרגיל התבוננות בזוגות בסגנון "מצלמה"

תרגיל בזוגות בו החניכים "מצלמים" תמונות בעיניים כדי לחשוף את החניכים להתבוננויות מגוונת על הסביבה תוך יצירתיות, תשומת לב לפרטים קטנים, ורגישות לאסתטיקה של הטבע. כמו כן יש הזדמנות לחזק את האמון והקרבה בין החניכים.

בקשים מהחניכים להתחלק לזוגות, רצוי שהמדריך ייקח לעצמו בן זוג גם הוא לצורך הדגמת ההפעלה.

חניך אחד מבני הזוג הוא המוביל, והשני הוא ה"מצלם". החניך המוביל אוחז ביד בן הזוג המצלם, אשר עוצם את עיניו. המוביל מוליך את המצלם לנקודה מסוימת, ומבקש ממנו לפתוח את העיניים לזמן קצר מאוד (שנייה) ו"לצלם" את מה שהוא רואה. לכל בן זוג יש זמן קצוב אותו המדריך קובע שבו הוא יכול להוביל, להושיב, להשכיב, לקחת 50-5 מ' את בן זוגו ולכוון אותו לנקודות, צמחים, סלעים, נופים, תצפיות, בעלי חיים, פינות חמד שאותן הוא רואה ולבקש ממנו "לצלם" אותן. כשהמדריך מודיע - מתחלפים בתפקידים.


לאחר ששני בני הזוג גם הובילו וגם "צילמו", מתיישבים לשיחה קצרה עם הקבוצה:

  • מה צילם כל אחד?

  • האם המצלם צילם תמיד את מה שהמוביל התכוון שיצלם?

  • מי צילם דברים קטנים: חלוק נחל, עלה, זחל ומי צילם דברים גדולים: שמיים, פסגת הר, עץ שלם וכדומה.

  • מה היה יותר מעניין עבורם, להוביל או להיות מובל? מאיזה סוג "צילום" נהנו יותר: מיקרו או מקרו?

bottom of page